header-bottom

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden SpaaQ versie 1.0 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van een beroep of bedrijf, Opdracht geeft aan Opdrachtnemer tot het leveren van diensten. Opdrachtnemer: SpaaQ, Gevestigd te Zoetermeer,die de Opdracht aanvaardt. Opdracht: de in onderling overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeengekomen dienstverlening bestaande uit het adviseren en/of bemiddelen bij het tot stand brengen van een door een derde (financiële instelling) aan Opdrachtgever te leveren financieel product en/of financiële dienst; Overeenkomst: de opdracht tot dienstverlening, inclusief de van toepassing verklaarde algemene voorwaarden, tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Dienstverlening: alle werkzaamheden die Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever verricht in het kader van de Opdracht. Artikel 2 Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten die strekken tot het verrichten van werkzaamheden tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, respectievelijk hun rechtsopvolgers. 1.2. In afwijking van het bepaalde in artikel 7:404 BW stemt Opdrachtgever ermee in dat de overeengekomen werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer zo nodig door derden in opdracht van Opdrachtnemer worden verricht. 1.3. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen in dat geval in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen. 1.4. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Artikel 3 Totstandkoming en opschorting of beëindiging van de Overeenkomst 1.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtnemer de door Opdrachtgever voor akkoord getekende opdracht tot dienstverlening terug heeft ontvangen hetzij op het moment waarop Opdrachtnemer het aanbod van Opdrachtgever stilzwijgend heeft aanvaard. Het staat ieder van partijen vrij te bewijzen dat de Overeenkomst op een andere wijze en/of op een ander tijdstip tot stand is gekomen. 1.2. De Overeenkomst gaat in op de datum van totstandkoming zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel. 1.3. De werkzaamheden worden op de website van Opdrachtnemer nader omschreven. 1.4. Partijen zijn gerechtigd de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang tijdelijk op te schorten dan wel te beëindigen in het geval de andere partij: Algemene voorwaarden SpaaQ versie 1.0 2016 a.a. onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft doorgegeven; a.b. heeft nagelaten juiste gegevens of wijzigingen (tijdig) door te geven; a. c. één of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en/of de Algemene voorwaarden niet nakomt; a.d. faillissement heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard; a.e. surseance van betaling heeft aangevraagd dan wel surseance van betaling is verleend; 5.5. In geval van beëindiging van de Overeenkomst zal Opdrachtnemer desgevraagd en in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van het dossier aan (een) derde(n). Mocht de overdracht extra kosten met zich meebrengen, dan zullen deze bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Artikel 4 Informatieverstrekking 1.1. Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer op diens verzoek tijdig alle informatie te verstrekken die Opdrachtnemer naar haar oordeel voor een correcte uitvoering van de Opdracht nodig heeft dan wel krachtens de wet verplicht is in te winnen. De informatie dient te worden verstrekt in de vorm en op de wijze als door Opdrachtnemer wordt verzocht. Indien de informatie niet of niet tijdig wordt verstrekt, is Opdrachtnemer bevoegd de (verdere) uitvoering van de Opdracht onmiddellijk op te schorten. 1.2. Opdrachtgever is voorts gehouden Opdrachtnemer uit eigen beweging tijdig alle informatie te verstrekken, waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze voor een correcte uitvoering van de Opdracht van belang is of kan zijn. 1.3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn. 1.4. Indien de uitvoering van de Opdracht wordt vertraagd doordat Opdrachtgever zijn in lid 1 en 2 genoemde verplichtingen niet nakomt dan wel de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan het in lid 3 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende (extra) kosten voor rekening van Opdrachtgever en is Opdrachtnemer bevoegd (extra) honorarium voor de daardoor noodzakelijk geworden (extra) werkzaamheden in rekening te brengen. 1.5. De door Opdrachtgever verstrekte informatie wordt door Opdrachtnemer niet langer bewaard dan nodig of dienstig is met het oog op de uitvoering van de Opdracht, doch in geen geval langer dan de wettelijk voorgeschreven bewaartijd voor boeken, bescheiden en andere gegevensdragers, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Artikel 5 Uitvoering van de opdracht 1.1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de verleende Opdracht uitgevoerd wordt. 1.2. Opdrachtnemer kan uitsluitend meer werkzaamheden verrichten en aan Opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien Opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend. Artikel 6 Geheimhouding 1.1. Opdrachtnemer is, tenzij hij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden. 1.2. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die Opdrachtgever aan hem ter beschikking heeft gesteld voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen te gebruiken. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in Algemene voorwaarden SpaaQ versie 1.0 2016 het geval Opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele, of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn. 3.3. Tenzij daartoe door Opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. Opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen. 3.4. Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan eventueel door hem ingeschakelde derden. Artikel 7 Kosten 1.1. De kosten voor de opgedragen werkzaamheden worden berekend zoals tussen partijen is overeengekomen en zijn inclusief BTW (voor zover van toepassing). Het tarief is het tarief, dat geldt op de dag dat Opdrachtgever de Opdracht heeft verstrekt aan Opdrachtnemer. 1.2. De verschuldigdheid van de overeengekomen kosten is niet afhankelijk van het resultaat van de Opdracht. 1.3. In geval de Opdracht tussentijds wordt beëindigd brengt Opdrachtnemer een redelijke vergoeding bij Opdrachtgever in rekening overeenkomstig de bepalingen die zijn vastgelegd in de Overeenkomst. Artikel 8 Betaling 1.1. Betaling door Opdrachtgever dient overeenkomstig de op de in de Overeenkomst vermelde betalingscondities zonder aftrek, korting of verrekening te geschieden. Bij gebreke van specifieke condities, waaronder begrepen het niet kunnen innen van een eenmalige machtiging, zal Opdrachtgever binnen veertien dagen na ontvangst van een factuur betalen. 1.2. Indien Opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn heeft betaald, is hij in verzuim en kan de wettelijke rente in rekening worden gebracht. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever een ingebrekestelling toezenden en in de gelegenheid stellen om alsnog binnen veertien dagen aan zijn betalingsverplichting te voldoen. 1.3. De kosten in verband met de niet of niet tijdige nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen zijn voor rekening van Opdrachtgever. 1.4. Indien de Opdracht door meerdere Opdrachtgevers gezamenlijk is gegeven, zijn zij, indien en voor zover de werkzaamheden ten behoeve van hen gezamenlijk zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen. Artikel 9 Aansprakelijkheid 1.1. Voor elke door Opdrachtnemer aanvaarde Opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor niet behaalde resultaten c.q. voor acties en besluiten van derden, zoals aanbieders van financiële producten en/of financiële diensten. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk indien sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de aan Opdrachtnemer verstrekte Opdracht. 1.2. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor schade van Opdrachtgever die is veroorzaakt door niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de Opdracht, is beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer in voorkomend geval door verzekering is gedekt. Algemene voorwaarden SpaaQ versie 1.0 2016 3.3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door handelen of nalaten van bij de uitvoering van de Opdracht betrokken derden, tenzij die schade mede is veroorzaakt door opzet of grove onzorgvuldigheid van Opdrachtnemer. 3.4. Opdrachtnemer is evenmin aansprakelijk voor schade die slechts voorkomen had kunnen worden door een handelen of nalaten dat strijdig of onverenigbaar zou zijn geweest met de voor de bij de uitvoering van de Opdracht betrokken beroepsbeoefenaren geldende gedrags- en beroepsregels, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove onzorgvuldigheid van Opdrachtnemer. 3.5. Opdrachtnemer is steeds bevoegd de schade van Opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe Opdrachtgever alle medewerking zal verlenen. 3.6. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot schade die verband houdt met of voortvloeit uit de door Opdrachtnemer uitgevoerde Opdracht, indien en voor zover Opdrachtnemer daarvoor krachtens het bepaalde in dit artikel niet jegens Opdrachtgever aansprakelijk is. 3.7. De in de voorgaande bepalingen van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van de door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden. Artikel 10 Vervaltermijn Voor zover in de Algemene Voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Opdrachtnemer in verband met de door Opdrachtnemer uitgevoerde werkzaamheden in ieder geval één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. Artikel 11 Overmacht 1.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. 1.2. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Opdracht opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder van de partijen gerechtigd de Opdracht te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 1.3. Onder overmacht wordt in deze Algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop partijen geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor partijen niet in staat zijn de verplichtingen na te komen. 1.4. Voor zover Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Opdracht is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke Opdracht. Artikel 12 Klachten 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dient Opdrachtgever binnen 30 dagen na factuurdatum schriftelijk te melden aan Opdrachtnemer, dan wel onverwijld nadat hij hetgeen waarover hij wenst te klagen heeft ontdekt. In het laatste geval dient Opdrachtgever aan te tonen dat hij hetgeen waarover hij wenst te klagen redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen ontdekken. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de klacht te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren. Algemene voorwaarden SpaaQ versie 1.0 2016 2.2. Opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting van zijn betalingsverplichtingen wegens het indienen van een klacht zoals in lid 1 bedoeld. 2.3. Indien en voor zover Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer terecht klaagt, is Opdrachtnemer bevoegd naar eigen keuze hetzij het factuurbedrag aan te passen, hetzij de betreffende werkzaamheden voor eigen rekening te verbeteren dan wel opnieuw te verrichten, hetzij een gedeelte van de reeds betaalde kosten te restitueren. 2.4. Indien Opdrachtgever niet binnen de in lid 1 gestelde termijn heeft geklaagd, vervallen al zijn rechten en aanspraken uit welke hoofde dan ook met betrekking tot hetgeen waarover hij een klacht heeft ingediend. Artikel 13 Wijziging Algemene voorwaarden Opdrachtnemer is bevoegd deze Algemene voorwaarden te wijzigen. De door Opdrachtnemer gewijzigde Algemene voorwaarden gelden jegens Opdrachtgever vanaf dertig dagen nadat deze schriftelijk van de wijziging op de hoogte is gesteld, tenzij Opdrachtgever binnen die termijn schriftelijk aan Opdrachtnemer te kennen geeft tegen de wijziging bezwaar te maken. In het laatstbedoelde geval is Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst op te zeggen tegen het moment waarop de gewijzigde Algemene voorwaarden op de Overeenkomst van toepassing zouden worden. De opzegging dient schriftelijk te geschieden. Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen 1.1. Alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands Recht. 1.2. Alle geschillen die verband houden met de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn worden uitsluitend voorgelegd aan de rechtbank Midden-Nederland, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven. Artikel 15 Slotbepaling 1.1. De Algemene voorwaarden treden in werking op 1 oktober 2015.